พื้นที่รับส่งของและพัสดุของGolod Transport

พื้นที่รับส่งของ จากกรุงเทพไปต่างจังหวัด ทุกภาค ตั้งแต่กรุงเทพฯและปริมณฑล  ภาคกลาง  ภาคอีสาน  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันตก  ภาคเหนือ  และภาคใต้ ครอบคลุมร้อยละ 85 ของประเทศ หรือครอบคลุม 57 จังหวัด  (พื้นที่ที่ไม่ส่ง เป็นภาคเหนือ ตั้งแต่ ลำปาง(ยกเว้นอ.เถิน กับ แม่พริก เป็นพื้นที่บริการ) กับ แพร่ ขึ้นไป ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป)